„Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd zmierzają. To jest aż tak proste”       – Earl Nightingale

JUPRO TAIM. JEDEN DOSTAWCA. WIELE MOŻLIWOŚCI.

STRATEGIA FIRMY

Doświadczenie zdobywamy od 1994r. Jesteśmy stabilnie rozwijającą się firmą specjalizującą się w:

 • automatyzacji procesów technologicznych i przemysłowych
 • napędach i sterowaniach pneumatycznych
 • efektywnym zarządzaniu energią (pomiar, analiza, optymalizacja, kontrola, monitoring)
 • pomiarach i automatyce procesów.

Działalność operacyjna skupiona jest wokół indywidualnych rozwiązań dla przemysłu, producentów maszyn oraz obsługi urządzeń pod kątem zasilania i systemów sterowania.

Strategia firmy oparta jest o zrównoważony, stabilny rozwój z dbałością o progres zawodowy i osobisty naszych pracowników.
Wprowadzanie zmian i kontrola efektów jest jej kluczowym składnikiem.

NASZE WARTOŚCI

Określają tożsamość firmy i determinują kierunek działań oparty na :

 • wiedzy i doświadczeniu praktycznym naszych pracowników
 • innowacyjności i kreatywności
 • orientacji na cel, zaangażowaniu i odwadze  do wprowadzania zmian
 • odpowiedzialności i uczciwości mierzonej jakością i terminowością dostarczanych produktów i usług
 • stabilnym rozwoju i zaufaniu ze strony Klientów.
CEL FIRMY

Naszym celem jest być hurtownią elektrotechniczną pierwszego wyboru konfekcjonującą towar pod wskazany projekt .Chcemy dostarczać naszym klientom najbardziej optymalne rozwiązania, by być godnym polecenia partnerem. Osiągając ten cel, dążymy do zdobycia pozycji wiodącego dostawcy technologii i wiedzy w wybranych obszarach.

* * * * *

MISSION AND VISION OF OUR COMPANY

„People who have goals succeed because they know where they’re going. It’s that simple” – Earl Nightingale

JUPRO TAIM. ONE SUPPLIER. MANY POSSIBILITIES
COMPANY STRATEGY

We have been gaining experience since 1994. We are a stably growing company specialising in:

 • automation of technological and industrial processes
 • pneumatic drives and controls
 • efficient energy management (measurement, analysis, optimisation, control, monitoring)
 • process measurement and automation

Operations are focused on customised solutions for industry, machine manufacturers and the operation of equipment in terms of power supply and control systems.

The company’s strategy is based on sustainable, stable development with attention to the professional and personal progress of our employees.
Implementing change and controlling results is a key component of this.

OUR VALUES

They define the company’s identity and determine the direction of our activities based on :

 • the knowledge and practical experience of our employees
 • innovation and creativity
 • goal-orientation, involvement and the courage to make changes
 • responsibility and integrity measured by the quality and timeliness of products and services provided
 • stable development and customer confidence
COMPANY OBJECTIVE

Our aim is to be the first-choice electrotechnical wholesaler distributing goods for the indicated project. We want to provide our customers with the most optimal solutions in order to be a recommendable partner. In achieving this goal, we aim to become a leading supplier of technology and knowledge in selected areas.